חוקה

נוהל שינוי מועד משחק

 1. ועדת המשחקים רשאית לשנות מועד/מקום משחק, לאור אילוצים בלתי צפויים.
 2. ועדת המשחקים מוסמכת לדון ולפסוק בכל בקשה לשינוי מועד/מקום המשחק.
 3. החלטות ועדת המשחקים ניתנות לערעור בבית דין לערעורים על-פי הנוהל.
 4. נוהל הטיפול בבקשה לשינוי:
  א. הבקשה תוגש בכתב לועדת המשחקים לפחות שבוע לפני המשחק הנידון. הבקשה תלווה בנימוקים מפורטים ובאישורים מתאימים (במידת הצורך);
  ב. הגורם המבקש יפקיד דמי טיפול בסך 250 ₪;
  ג. הגורם המבקש ידאג להעביר לרכז הליגה הסכמה בכתב (או במייל) של שתי הקבוצות לשינוי מועד/מקום המשחק וידא את קבלתה.
  ד. התשובה לבקשה תינתן ע"י רכז הליגה/ועדת המשחקים תוך 48 שעות מקיום הסעיפים א'-ג'.
 5. כל עוד לא התקבל אישור מרכז הליגה לשינוי המבוקש, המשחק ייערך במועד ובמקום אשר נקבעו בלוח המשחקים.
 6. בקשה חריגה לדחיית משחק - קבוצה שלא תתייצב למשחק בגלל אירוע חריג, יכולה להגיש בקשה חריגה לקיום משחק חוזר:
  א. יש להעביר הבקשה מוקדם ככל האפשר ובסמוך לאירוע החריג ובכל מקרה לא יאוחר מ- 48 שעות לאחר מועד המשחק.
  ב. סיבה חריגה לאי הופעה למשחק תאושר ע"י רכז הליגה בהצגת מסמכים לאשרור בלבד. משחק חוזר, במידה ויוחלט על כך, ייקבע ע"י ועדת המשחקים

נוהל ערעור על תוצאות משחק

 1. ערעור על תוצאות משחק יכול להיות מוגש אל ועדת המשחקים אך ורק ע"י אחת הקבוצות אשר השתתפה במשחק נשוא הערעור ובתנאי שיוגש תוך 72 שעות ממועד סיומו של המשחק.
 2. תוצאת כל משחק תאושר אוטומטית, לאחר 72 שעות ממועד סיומו, אלא אם כן הוגש ערעור כאמור לעיל או ששופט המשחק ציין הערה העלולה להשפיע על אישור תוצאות המשחק.
 3. ועדת המשחקים תדון בכל ערעור אשר הוגש לה במועד האפשרי המוקדם ביותר לאחר הגשת הערעור, ולא יאוחר משבוע לאחר יום הגשת הערעור ותפרסם את ההחלטה, בתוך שבוע ימים מיום הדיון בערעור.
 4. ערעור לועדת המשחקים יוגש בכתב לתיבת הדואר האלקטרוני של ועדת המשחקים ויכלול את כל הנימוקים לערעור. וועדת המשחקים  תדון אך ורק בעניינים אשר פורטו בכתב הערעור.

פרטים נוספים במסמך תקנון והגדרות ועדת המשחקים

ציוד והכנת המגרש למשחקים

המגרש (ציור 1)

המגרש הוא מלבן שמידותיו 18X9 מ', המוקף ע"י שוליים ברוחב 2 מ' לפחות בכל הצדדים.
המשטח של המגרש חייב להיות שטוח ואחיד - אסור שהמשטח יהווה סכנה כלשהי לפציעתן של השחקניות.
שולי המגרש יהיו ללא חפצים זרים (סלים, עגלות לציוד, מזרנים מתקנים אחרים).
הקווים הבאים מסומנים בהתאם לחוקה: האורך, הרוחב, האמצע, ההתקפה, תחום הפתיחה.
גובה פנוי מכל מכשול מעל למגרש והשוליים יהיה לפחות 5 מטרים.

שרטוט מגרש

הרשת, האנטנות, העמודים (ציור 2)

הרשת: רוחב 1 מ' ובאורך 9.5 עד 10 מ'. היא עשויה לולאות שחורות בגודך 10*10 ס"מ. בחלקה העליון של הרשת יש סרט אופקי מבד לבן. גובה הרשת - 2.24 מ' (או בהתאם לחוקה).
האנטנות: מוטות גמישים באורך 1.80 מ'. האנטנות ממוקמות משני צידי הרשת. 80 ס"מ העליונים של כל אנטנה בולטים מעל הרשת.

האנטנות נחשבות כחלק מהרשת ותוחמות בצדדים את תחום המעבר של הכדור.
העמודים: העמודים תומכים את הרשת. העמודים הינם עגולים וחלקים ומחוברים אל הרצפה ללא כבלים, יש להימנע מכל התקן מסוכן או מפריע.

שרטוט מגרש

הציוד (ציור 3)

דוכן שיפוט: ימוקם מאחורי אחד העמודים.
שולחן הרשם: שולחן עבור 2 רשמים ימוקם מאחורי העמוד האחר (מצידו השני של דוכן השיפוט). 2 כסאות ימוקמו ליד השולחן.
ספסלים: בשוליים, משני הצדדים של שולחן הרשם ימוקמו ספסלים עבור השחקניות המחליפות והמאמן. הספסלים ימוקמו לפחות מטר אחד מקווי האורך.
לוח תוצאות: ידני או אלקטרוני ימוקם על שולחן הרשם.
תיק עזרה ראשונה: יונח ליד שולחן הרשם.
מד גובה הרשת - מומלץ.
הקבוצה המארחת תספק כדור משחק תקני.
הקבוצה המארחת תספק ציוד רישום לכל אחד מהמשחקים המתקיימים במגרש

(גיליון שיפוט, טפסי עמידה, עטים, מדבקת סימון ראשי הקבוצות).

רשמים: הקבוצה המארחת תפעיל 2 רשמים בכל מגרש בו יתקיימו המשחקים - רשם אחד לרישום בגיליון השיפוט (הרשם חייב להיות מוסמך ע"י המועדון הישראלי לכדורשת נשים), רשם אחר להפעלת לוח התוצאות.

נוסף - מומלץ:
שילוט - הקבוצה המארחת תתלה שלט / שמשונית של איגוד הכדורשת הישראלי.
כיבוד - על-פי המסורת המתפתחת במועדון, הכייף והלב.
תיעוד - מצלמה לתיעוד האירוע, כתב ספורט וכתבים מתוך הקבוצה.

שרטוט מגרש

מסמכי חוקה להורדה

טפסים להורדה

שירותים בקליק
הרשמה
תשלומים
לוחות משחקים
יצירת קשר
סיירת כדורשת
אולמות משחק

השותפים שלנו

דילוג לתוכן