ביטוח צד ג' למאמני כדורשת כולל החרגת אחריות מקצועית

הפוליסה

ביטוח צד ג' כולל ביטול חריג אחריות מקצועית למאמני כדורשת מבוצע ע"י איגוד הכדורשת הישראלי (להלן "האיגוד") כשירות למאמנים של קבוצות כדורשת הרשומות באיגוד, בעת פעילותם כמאמני הקבוצות הנ"ל בכל מדינת ישראל.
יודגש כי הביטוח אינו מכסה פעילות המאמן במסגרת אימון קבוצות שאינן פועלות במסגרת האיגוד.

מאמן לצורך ביטוח – מאמני ומדריכי כדורשת וכדורעף

הכיסוי כולל :
א. פעילות כדורשת כולל אימונים, משחקים, מחנות אימונים ותחרויות שונות.
הכיסוי הינו נפרד ועצמאי לכל מאמן.
רשימת המאמנים תעודכן באופן שוטף.
ב. הרחבות:
מחנות אימונים .
שחקניות יחשבו כצד ג'
מתנדבי האיגוד, משתתפים במפגשים, תחרויות, יחשבו כצד ג'
ג. אם פוליסות של המקומות בהם נערכים המפגשים, הורחבו לכסות את אחריותו של
המבוטח יהיה הכיסוי עודף מעל הכיסוי הניתן בפוליסות.
ד. אחריות מקצועית - מוסכם כי חריג בגין פגיעה גופנית כלשהי הנגרמת לצד ג' כלשהו תוך כדי ו / או עקב פעילות במסגר פעילות המבוטח, לא תחשב כמוחרגת לפי חריג בדבר אחריות מקצועית.
ה. הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת. תביעות שהוגשו כנגד המבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי
ו. הרחבות מיוחדות - הכיסוי מורחב לשפות רשויות מקומיות בגין אחריותם או מחדל של המבוטח בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

גבולות האחריות
לאירוע אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח 4 מיליון ש"ח

השתתפות עצמית
5,000 ש"ח למקרה ולא יותר מ 20,00 שח לאירוע . לאירוע למספר נתבעים.

תעריף
דמי הביטוח עד 31.8.2018 : 260 ש"ח
*ניתן לרכוש ביטוח תאונות אישיות בנוסף, החל מ 1.2.2018 העלות לביטוח תאונות אישיות תהיה 172 ש"ח

רכישת הפוליסה מותנית בתשלום דמי הביטוח, תעודת מאמן או מדריך כדורשת או כדורעף (יש לצרף תעודה)

_ACK0031
שירותים בקליק
הרשמה
תשלומים
לוחות משחקים
יצירת קשר
סיירת כדורשת
אולמות משחק

השותפים שלנו