ביטוח ובדיקות רפואיות

ביטוח - מדיניות האיגוד

כיסויי הביטוח הנדרשים לשחקניות קבוצות ואגודות תחת איגוד הכדורשת:

כל האגודות ו/או הקבוצות והשחקניות הפועלות במסגרת האיגוד מחויבות בעריכת כיסויי ביטוח. הקבוצות יערכו הביטוח תחת אותו גורם ובהתאם לקווים המנחים כפי שנקבעו בחוק הספורט כולל עריכת ביטוח בפוליסות הבאות:

הביטוח מכסה את השחקניות הרשומות באיגוד בעונה 2016.17 במשחקי האיגוד, אימונים של הקבוצה ואחרים, טורנירים של האיגוד ואחרים, הכשרות של האיגוד ואחרות, מחנות אימונים של האיגוד ואחרות ועוד. הביטוח אינו מכסה שחקנית במקרים שתרשם ותשתתף כשחקנית בקבוצה אשר אינה קבוצה באיגוד או שאיננה קשורה בהסכם שיתוף פעולה עם האיגוד.

לחצו להצגת מדיניות הביטוח
הביטוח מכסה את השחקניות הרשומות באיגוד בעונה 2016.17 במשחקי האיגוד, אימונים של הקבוצה ואחרים, טורנירים של האיגוד ואחרים, הכשרות של האיגוד ואחרות, מחנות אימונים של האיגוד ואחרות ועוד. הביטוח אינו מכסה שחקנית במקרים שתרשם ותשתתף כשחקנית בקבוצה אשר אינה קבוצה באיגוד או שאיננה קשורה בהסכם שיתוף פעולה עם האיגוד. ​ א. כיסויי הביטוח הנדרשים לשחקניות קבוצות ואגודות תחת איגוד הכדורשת כל האגודות ו/או הקבוצות והשחקניות הפועלות במסגרת האיגוד מחויבות בעריכת כיסויי ביטוח מינימליים, בהתאם לקווים המנחים כפי שנקבעו בחוק הספורט כולל עריכת ביטוח בפוליסות הבאות: (1) השחקניות עצמן תהיינה מכוסות בפוליסת ביטוח תאונות אישיות וצד ג' שחקניות בסכומי ביטוח בהתאם לנדרש בחוק הספורט ובתקנותיו. יש להעיר כי אי עריכת ביטוח זה על ידי האגודה ו/או הקבוצה עלולה להוות עבירה על החוק. ​ (2 ) האגודות תהיינה מכוסות בפוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי, ובמקרה והן מעסיקות עובדים שכירים גם בביטוח חבות מעבידים. ב. כיסויי האיגוד - הרשמה ורכישת ביטוח האיגוד ערך ב"הראל" חברה לביטוח בע"מ כיסוי ביטוח תאונות אישיות לשחקניות ומאמנים, ביטוח צד ג' שחקניות, ביטוח צד ג' איגוד וביטוח חבות מעסיקים (מספר פוליסה - 5021000366/14), כאשר כל האגודות המסונפות לאיגוד נכללות באופן אוטומטי במסגרת פוליסה כוללת זו (מלבד ביטוח חבות מעבידים אותו ירכשו האגודות עצמאית). אגודות אחרות הפועלות במסגרת האיגוד וכן קבוצות המסונפות לאגודות אלו ולגופים נוספים, יכולות להצטרף לכיסוי זה בתנאים זהים, או לערוך את הביטוחים בעצמן ובלבד שביטוחים אלו מעניקים לאגודה כיסוי מתאים בהתאם לדרישת האיגוד. טורנירים ופעילות חשיפה חד יומית יחשבו לפעילות עממית ולפיכך ניתן להסתפק ברכישת ביטוח חד יומי והצהרת בריאות. ג. תכולת ביטוחים - הראל חברה לביטוח היקף הכיסוי בביטוחים שנרכשו על ידי האיגוד בחברת הראל מתואר במסמכים המצורפים בדף זה: 1. ביטוח תאונות אישיות וצד ג' שחקניות - מסמך גילוי נאות של הראל חברה לביטוח בע"מ 8/2016 - 9/2015 2. נוסח תנאי הפוליסה 3. ביטוח צד ג' לאיגוד - כולל אישורי אולמות ​ ד. מדיניות האיגוד בנושא כיסויי ביטוח לקבוצות המבטחות עצמאית: ביטוח כזה יכול להיערך על ידי אגודה (אשר בהתאם לאמור בסעיף ב' לעיל בחרה לערוך את כלל הביטוחים הנזכרים לעיל באופן עצמאי, עבורה ועבור הקבוצות המסונפות אליה), וכן גם על ידי קבוצות בודדות אשר אינן פועלות במסגרת אגודות, ואשר בחרו גם הן לערוך את הביטוח באופן עצמאי. האגודה ו/או הקבוצה תחוייב במקרה כזה להמציא לידי האיגוד אישור חברת הביטוח על עריכת ביטוח בהתאם לנוסח בעמוד "טפסים והנחיות". במידה והאגודה או הקבוצה איננה מעסיקה עובדים שכירים (ואיננה משלמת דמי ביטוח לאומי בגין עובד כלשהו), האגודה ו/או הקבוצה יאשרו זאת לאיגוד ויהיו פטורות מן החובה לעריכת ביטוח חבות מעבידים.
לחצו להצגת מדיניות בדיקות רפואיות
כל השחקניות הפועלות במסגרת האיגוד מחויבות בבדיקה רפואית, בהתאם לקווים המנחים כפי שנקבעו בחוק הספורט: ​ 1. מועד ביצוע הבדיקה א. שחקניות שצריכות כיסוי ביטוחי ב-1 לספטמבר - יש להעביר אישורי הבדיקות עד לאמצע חודש אוגוסט. ב. שחקניות מצטרפות במהלך העונה יש להעביר הבדיקות עד שבוע לפני השתתפות השחקנית באימונים ובמשחקים ג. שחקנית לאימונים מחויבת כתנאי לביצוע ביטוח בבדיקה רפואית וזאת לפני תחילת השתתפות באימונים (ניתן לבצע תחילה הצטרפות לפי נוהל שחקניות לניסיון) 2. ביצוע הבדיקה הבדיקה תתבצע רק בתחנת ספורט קבועה/מכון מורשה מטעם משרד הבריאות (לא בניידת) זאת, בהתאם לחוק הספורט החדש שנכנס לתוקף מה-1/1/2014. החל מ-1.7.2016 ובהתאם להנחיות יעוץ משפטי לא יתקבלו בדיקות שבוצעו בקופות חולים ו/או מכונים ו/או מכוני סקר של מקומות עבודה. 3. העברת טופס הבדיקה טופס "אישור ביצוע בדיקות רפואיות" יוגש לאיגוד כחלק מהליך הרישום. הטופס ימולא ע"י מכון הספורט וייחתם ע"י רופא הספורט במכון. יש להקפיד לקבל טפסים חתומים בחתימה וחותמת של רופא ספורט וחותמת המכון. יש להקפיד על רישום תאריך הבדיקה ועונת הפעילות. 4. הבדיקות הנדרשות בתחנת הספורט על פי חוק הספורט: א. שאלון בריאות ובדיקה רפואית כללית - ספורטאית תמלא שאלון רפואי ותבצע בדיקה רפואית כללית (בתחנת הספורט) בכל עונת ספורט לפני שתוכל להשתתף בתחרויות ספורט. ב. בדיקה ארגומטרית לפי גיל שחקנית: 1. שחקנית בגילאים עד 30 - בדיקה כללית בתחנת הספורט ושאלון. 2. שחקניות שגילה 30 שנים או יותר אך לא עולה על 40 - תיבדק במהלך תקופה זו ארבע פעמים בבדיקה ארגומטרית בהגיעה לגיל 30, 34, 37, 40 ואולם אם נבדקה לראשונה לאחר גיל 30 ובמועד הבדיקה הבאה כאמור לא יחלפו שנתיים מיום שנבדקה, השחקנית תדלג על הבדיקה הבאה האמורה. 3. שחקנית מעל גיל 40 - בכל שנה. 5. עלות הבדיקה האיגוד סיכם מחירים מיוחדים עם "מכון1" בפריסה ארצית לביצוע הבדיקות לשחקניות. ניתן לעשות את הבדיקות בכל מכון מורשה מטעם משרד הבריאות. עלות בדיקת א.ק.ג. במנוחה: חברי קופ"ח כללית מושלם: 50 ₪ חברי קופ"ח לאומית ומאוחדת: 80 ₪ חברי קופ"ח מכבי - 100 ₪ - מקבלים החזר של 50% מקופת החולים עלות בדיקת א.ק.ג במאמץ: חברי קופ"ח כללית מושלם: 50 ₪ חברי קופ"ח לאומית ומאוחדת: 100 ₪ חברי קופ"ח מכבי: 100 ₪ - מקבלים החזר של 50% מקופת החולים
שאלות נפוצות בנושא ביטוח

בדיקות רפואיות – מדיניות והנחיות האיגוד

כל השחקניות הפועלות במסגרת האיגוד מחויבות בבדיקה רפואית, בהתאם לקווים המנחים כפי שנקבעו בחוק הספורט. החל מ-1.7.2016 לא יתקבלו בדיקות שבוצעו בקופות חולים ו/או מכונים ו/או מכוני סקר של מקומות עבודה. הבדיקה תתבצע רק בתחנת ספורט קבועה/מכון מורשה מטעם משרד הבריאות. טופס "אישור ביצוע בדיקות רפואיות" יוגש באופן מרוכז ע"י ראש הקבוצה.

טורנירים ואימוני ניסיון – הנחיות ונהלים

אימון ניסיון או טורניר - שחקנית: באחריות ראש הקבוצה לדרוש כי שחקניות המגיעות לאימון או מצטרפות לקבוצה בטורניר, יציגו קבלה על תשלום ביטוח תאונות אישיות ואישור בדיקות רפואיות. עד להצגת האישור של הבדיקה הרפואית ניתן להציג טופס הצהרת בריאות - תקף לעד שלושה מפגשים.

טורניר - קבוצה ללא ביטוח: קבוצת שחקניות שאינן מבוטחות ע"י האיגוד ומעוניינות להשתתף בטורניר האיגוד לאחר תשלום ביטוח ואישור בדיקות רפואיות (לכל אחת מהשחקניות המשתתפות).

הקלה: קבוצה בטורניר חד יומי יכולה לבחור להציג טופס הצהרה קבוצתי חתום ע"י השחקניות המשתתפות.

טורניר - קבוצה עם ביטוח עצמאי: קבוצת שחקניות עם ביטוח עצמאי שאינן מבוטחות ע"י האיגוד ומעוניינות להשתתף בטורניר של האיגוד יוכלו לעשות זאת ע"י:

א. אישור ביטוח - אישור חברת הביטוח לכל שחקניות הקבוצה על גבי טופס האיגוד.

ב. אישור בדיקות רפואיות (לכל אחת מהשחקניות המשתתפות) שבוצע במכון לרפואת ספורט כנדרש על פי חוק הספורט (ניתן להציג כל טופס עליו יש אישור המכון ולאו דווקא טופס האיגוד).

ביטוח צד ג' למאמנים כולל ביטול חריג אחריות מקצועית

ביטוח צד ג' כולל ביטול חריג אחריות מקצועית

הפוליסה - ביטוח צד ג' כולל ביטול חריג אחריות מקצועית למאמני כדורשת מבוצע ע"י איגוד הכדורשת הישראלי (להלן "האיגוד") כשירות למאמני כדורשת הקשורים עם קבוצות כדורשת הפועלים במסגרת האיגוד בעת פעילותם כמאמני הקבוצות הנ"ל* בכל מדינת ישראל. הכיסוי הינו נפרד ועצמאי לכל מאמן.

*- יודגש כי הביטוח אינו מכסה פעילות המאמן במסגרת אימון קבוצות שאינן פועלות במסגרת האיגוד

הכיסוי כולל :

א. כיסוי פעילות כדורשת כולל אימונים, משחקים ומחנות אימונים.

הכיסוי הינו נפרד לכל אחד מקבוצת המאמנים. רשימת המאמנים תעודכן באופן שוטף.

ב. הרחבות:

מחנות אימונים .

שחקניות יחשבו כצד ג'

מתנדבי האיגוד יחשבו כצד ג

משתתפים במפגשים, תחרויות, יחשבו כצד ג'

אחריות מיקצועית - מוסכם כי חריג בגין פגיעה גופנית כלשהי הנגרמת לצד ג' כלשהו תוך כדי ו / או עקב פעילות במסגר פעילות המבוטח, לא תחשב כמוחרגת לפי חריג בדבר אחריות מקצועית.

אם פוליסות של המקומות בהם נערכים המפגשים הורחבו לכסות את אחריותו של המבוטח יהיה הכיסוי עודף מעל הכיסוי הניתן בפוליסות

הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת.

תביעות שהוגשו כנגד המבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי

ג. הרחבות מיוחדות - הכיסוי מורחב לשפות רשויות מקומיות בגין אחריותם או מחדל של המבוטח בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

גבולות האחריות

לאירוע אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח 4 מיליון ש"ח

השתתפות עצמית - 20,000 שח למקרה ולא יותר מ 100,000 שח לאירוע למספר נתבעים.

תעריף

ביטוח ל 17 חודשים - 1.4.2017 - 31.8.2018 : 260 ש"ח

רכישת הפוליסה מותנית

בתשלום דמי הביטוח

תעודת מאמן כדורשת (יש לצרף)

תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף (יש לצרף)

בהצטרפות מינימום 70 מאמנים (במידה ולא יצטרפו 70 מאמנים הסכום יוחזר והביטוח יבוטל)

תמונות טורניר אילת (3)
_ACK0031
שירותים בקליק
הרשמה
תשלומים
לוחות משחקים
יצירת קשר
סיירת כדורשת
אולמות משחק

השותפים שלנו